Jdi na obsah Jdi na menu

Proč jsme Bahá’í?

Protože věříme, že člověk je duchovní bytost, a že by se měl starat o svůj duchovní rozvoj. Také věříme v jednoho Boha. Pojetí a vysvětlení existence Boha z pohledu Bahá’í Víry, jak popsal Bahá’u’lláh, je nám ze všech možných vysvětlení nejbližší.

Být Bahá’í znamená být následovníkem Bahá’u’lláha (Projev Boha pro současný věk) a je to stejné, jako být křesťanem, který je následovníkem Krista, nebo buddhistou, který je následovníkem Buddhy.

Bůh je podle učení Bahá’u’lláha ve své podstatě nepoznatelný. Bůh stvořil vše, veškerou existenci, celé Stvoření. Bůh je Stvořitel! Stvoření si neuvědomuje podstatu svého Stvořitele. Protože ale Bůh chce být poznán, umožňuje toto poznání výhradně prostřednictvím Svého Projevu. V určitých časových intervalech posílá na Zemi k nám lidem Velkou Osobnost (Jeho Projev), která je zakladatelem nového náboženství. Těmito osobnostmi byl například Mojžíš, Buddha, Kristus, Mohamed a Bahá’u’lláh.

Z Bahá’í pohledu patří všechna náboženství do jedné rodiny, protože mají jedno společné, a tím je jeden jediný Bůh. Všechna náboženství jsou inspirována stejným zdrojem. Není mezi nimi žádný duchovní rozdíl, kromě historického a sociálního významu. Všechna náboženství tak představují perly navlečené na jedné niti. Jedno náboženství navazuje na druhé. Jedná se tak o postupné zjevování a odhalování nových pravd o Bohu. Bůh nám tímto způsobem dovoluje více a více jej poznat a přiblížit se mu.

Také věříme tomu, že poznat Boha a přiblížit se mu lze jedině skrz Jeho Projev, vždy prostřednictvím aktuálního Projevu. V době Buddhy to byl Buddha, v křesťanské éře Kristus atd. V současnosti je poznání Boha možné prostřednictvím Bahá’u’lláha.

Tím, že nasloucháme učení Projevu Boha, obracíme se k Bohu a nasloucháme Jeho Vůli. Uvědomujeme si tak záměr a vůli Boha a můžeme se podílet na plnění Jeho záměru, na plnění Božího plánu. Hlavním záměrem v současné době je sjednocení světa, jednota národů, ras a náboženství. Být Bahá’í znamená snažit se o naplnění tohoto cíle v každodenním životě.

Proto jsme Bahá’í!

„Chvála buď Bohu, že jsi přišel! … Přišel jsi navštívit vězně a vyhnance…. Přejeme si jen dobro světa a štěstí národů, avšak oni Nás považují za rozněcovače sváru a rozkolu, hodného pout a vyhnanství… Všechny národy se sjednotí ve víře a všichni lidé budou jako bratři, citová pouta a jednota mezi syny člověka budou posíleny, rozdílnost náboženství skončí a odlišnosti mezi rasami budou bezpředmětné… Jaké je v tom nebezpečí? Přesto tomu tak bude. Tyto neplodné sváry, tyto ničivé války skončí a přijde „Nejvyšší Mír“…“

„Mým cílem není než náprava světa a pokoj jeho národů. Blahobytu lidstva, míru a bezpečí, nelze dosáhnou do té doby, dokud nebude neochvějně ustanovena jeho jednota. A této jednoty nebude dosaženo tak dlouho, dokud budou rady zjevené z Pera Nejvyššího nevšímavě opomíjeny.“
Bahá’u’lláh