Jdi na obsah Jdi na menu

Jaké je pojetí a vysvětlení existence Boha?

Mezi jedno z nejčastěji používaných slov na světě je slovo Bůh. Přesto si pod tímto pojmem nejsme schopni často nic představit, nebo naopak naše představy mají nejrůznější podobu. Vysvětlení pojetí Boha, učení o Bohu a našem vztahu k Němu, je z pohledu Bahá’í Víry velmi zajímavé.

Bahá’u’lláh (zakladatel Bahá’í Víry) nám říká, že Bůh je ve své Podstatě nepoznatelný. To znamená, že bychom si o Něm ve své mysli neměli vytvářet žádné představy - například smýšlet o Něm jako o člověku. Obecně řečeno, stvořená věc nemůže pochopit svého stvořitele. Například stůl nemůže pochopit podstatu tesaře, který ho udělal. Tesařova existence je pro předměty, které vyrobil, naprosto nepochopitelná.

Bůh je Stvořitelem všech věcí. Stvořil nebesa a zemi s jejími horami a údolími, pouštěmi a moři, s řekami, loukami a stromy. Bůh stvořil zvířata a stvořil i lidskou bytost. Důvodem našeho stvoření, jak nám říká Bahá’u’lláh, je láska. Toto jsou Jeho slova:

„Ó synu člověka! Miloval jsem tvé stvoření, stvořil jsem tě tedy. Proto Mě miluj, abych mohl jmenovat tvé jméno a naplnit tvou duši duchem života.“ 1

Takže přestože Boží existence daleko přesahuje naše chápání, Jeho láska se neustále dotýká našich životů a našich bytostí. Tato láska k nám proudí prostřednictvím Jeho Věčné Smlouvy. Podle této Věčné Smlouvy nás Bůh nikdy neopustí a neponechá nás bez vedení. Kdykoliv se od Něj lidstvo vzdálí a zapomene na Jeho Učení, objeví se Projev Boží a seznámí nás s Jeho Vůlí a Záměrem.

Slovo „projevit“ znamená odhalit, ukázat něco, co bylo dřív nepoznané. Projevy Boží jsou ony zvláštní Bytosti, které lidstvu odhalují Slovo a Vůli Boží a proto, když Jim nasloucháme, odpovídáme na volání Boha.

Ve fyzickém světě existuje příklad, který nám pomáhá pochopit koncept „Projevu“ tak, jak jej učí Bahá’u’lláh. V tomto světě je zdrojem všeho tepla a světla, bez nichž by na této planetě neexistoval život, slunce. Přesto však slunce samotné nesestupuje na zem, a kdybychom se k němu pokusili přiblížit, úplně by nás pohltilo.

Představme si ale, že vezmeme dobře vyleštěné zrcadlo a otočíme ho ke slunci. Spatříme v něm obraz slunce. Čím bude zrcadlo dokonaleji vyleštěné, tím dokonalejší bude jeho obraz. Projevy Boží jsou jako dokonalá Zrcadla, která odrážejí Světlo Boha v celé Jeho Záři. A všechna tato Zrcadla odrážejí stejné Světlo. Zatímco Bůh je mimo náš dosah, tyto dokonalé Bytosti čas od času přicházejí k nám, žijí mezi námi, dávají nám vedení a naplňují nás energií, kterou potřebujeme pro materiální i duchovní rozvoj.

Nám Evropanům se dostalo štěstí, že jsme byli vychováváni podle učení seslaného Bohem lidstvu asi před dvěma tisíci lety prostřednictvím Jeho Projevu, Krista, Jehož Postavení je Syn Boží. Nyní můžeme přijmout učení nového Projevu, Bahá’u’lláha, Jehož jméno znamená Sláva Boží. Bahá’u’lláhovo Učení je v dokonalé shodě s učením Ježíše, ale odpovídá na současný stav lidstva. Pokud se na chvíli zamyslíte nad utrpením lidstva, jistě budete souhlasit, že přišel čas, aby se objevil další Projev Boží.

Další úryvek z Bahá’u’lláhových Spisů, popisuje Den, ve kterém žijeme:

„Toto jest Den, kdy lidé byli zahrnuti nejznamenitější přízní Boží, Den, kdy vše stvořené bylo naplněno Jeho nejmocnější milostí. Je povinností všech národů světa urovnat vzájemné spory a v dokonalé jednotě a pokoji přebývat ve stínu Stromu Jeho péče a laskavé dobroty.“2


1. Bahá’u’lláh, Skrytá slova
2. Bahá’u’lláhovy Vybrané Spisy