Jdi na obsah Jdi na menu

Dětské hodiny

Dětské hodiny se konají pravidelně jednou za týden v těchto lokalitách: Brno-Obřany, Brno-Bohunice a na ulici Cejl.
Přiveďte své děti ve věku od 3 do 11 let na pravidelnou dětskou školičku zaměřenou na duchovní a morální výchovu.
V případě zájmu nás kontaktujte předem!

 
Představení dětských hodin
 
V otevřené atmosféře lásky a porozumění se děti učí sami přemýšlet a ve svém vlastním životě uplatňovat nejzákladnější lidské hodnoty. Program podporuje různorodost a toleranci. Bahá’í totiž věří, že „děti jsou jako větvička, která je čerstvá a zelená. Vyrostou takovým způsobem, jakým je vychováte.“

Děti jsou ten nejcennější poklad, který společnost má, neboť se v nich skrývá příslib a naděje budoucnosti. To ony nesou zárodky naší budoucí společnosti, a jsou do velké míry formovány tím, jak se o ně staráme a vychováváme je.

Naše děti se v životě setkají s mnoha problémy a výzvami. Proto jim musíme vštípit silný smysl pro to, co je správné a co ne, smysl pro spravedlnost a zásady. Poté si můžeme být jisti, že budou schopny čelit výzvám, které na ně v životě čekají.

Cílem Bahá’í hodin pro děti je, aby si děti uvědomily, že je v životě důležité rozvíjet i duchovní stránku. V této souvislosti dětské hodiny dětem pomáhají rozvíjet dobré vlastnosti, učit se vzájemně spolupracovat, pomáhat si, chovat se k sobě hezky a s respektem.

Co se vaše dítě naučí?

Naučí se, že rozdíly mezi lidmi jsou přirozené a přispívají ke kráse světa.
Naučí se dívat se na svět svýma očima a hledat vždy pravdu.
Naučí se, že základem všech mezilidských vztahů má být láska a dobro.
Naučí se, že čestnost je ozdobou člověka.
Získá základy dobrých vlastností a povahy.
Jaké vzdělávací postupy používáme?
 
Zajímavé a podnětné činnosti jsou přiměřeně náročné a zároveň jsou zdrojem radosti a zábavy. Aktivně se do nich zapojují všechny děti. Patří mezi ně:
 • modlitbičky, příběhy, učení se citátů nazpaměť
 • pohybové a veselé hry rozvíjející jednotlivé vlastnosti
 • písničky
 • učení se kulturách a zvycích jiných národů
 • rukodělné činnosti, výtvarná výchova   
 
Každá hodina
 • trvá přibližně 2 hodiny včetně přestávky na občerstvení
 • je vedená učitelem, který má podle možností i asistenta
 • probíhá v atmosféře lásky a porozumění
 • používá hry, diskuse, umění, divadlo, příběhy a inspirující citáty ze svatých spisů
 • začíná a končí modlitbičkou
 
Věkové kategorie:
 • 3-6 let (možno i menší děti v doprovodu rodičů)
 • 6-9 let (dítě může zůstat na programu bez rodičů)
 • Mohou se účastnit i mladší děti ( za asistence rodičů)
 • starší děti (kolem 10 let) budou mít na část hodiny připravenou činnost odpovídající jejich věku
 
Některé z principů Bahá’í výchovy
 • Všichni lidé jsou stvořeni vznešení.
 • Každý člověk je jedinečný, obdařený svým vlastním talentem a schopnostmi.
 • Každý má schopnost se duchovně rozvíjet a dosáhnout svého plného potenciálu.
 • Učitelé by měli vést děti s láskou, porozuměním a respektem.
 • Bahá’í považují duchovní výchovu dětí za nejdůležitější a nejzáslužnější službu.
 • Bahá’í nabízí své aktivity a dětské hodiny všem bez ohledu na to, zda mají nějaké vyznání nebo jsou bez vyznání.
 • Bahá’í věří, že všechna hlavní světová náboženství pochází z jednoho božského zdroje a podporují děti v tom, aby pochopily základní pravdy a jednotu všech náboženství. 
 
Některé duchovní vlastnosti, které školička u dětí podporuje:
 • jednota
 • spravedlnost
 • láska a laskavost
 • pravdomluvnost
 • služba lidstvu
 • pokora
 • štědrost
 • důvěryhodnost
 • spoléhání se na Boha
 • odvaha
 
„Poznání dává lidskému životu křídla a představuje žebřík, po němž může člověk stoupat směrem vzhůru. Každému náleží si ho osvojit. Měly by se však osvojit takové vlastnosti, které budou lidem světa ku prospěchu, nikoli vědomosti, jež začínají a končí slovy. Vskutku, poznání je pro člověka skutečným pokladem a zdrojem jeho slávy, štědrosti, štěstí, povýšení, veselosti a radosti!“ (Bahá’u’lláh)
 
„Pohlížejte na člověka jako na důl plývající drahokamy nedozírné hodnoty. Jedině výchovou lze dosáhnout toho, že ony poklady vyjdou na povrch, aby z nich lidstvo mohlo těžit.“ (Bahá’u’lláh)
 
„Požehnané je místo a dům a kraj a město a srdce a hora a útulek a jeskyně a údolí a země a moře ostrov a louka, kde byla učiněna zmínka o Bohu a velebena Jeho chvála.“ (Bahá’u’lláh)
 
„Děti jsou jako svěží a zelenající se větvička, budou růst každým směrem, kterým je budete vzdělávat. Vynakládejte tu nejvyšší péči, abyste jim vštěpovali vznešené ideály a cíle, aby až dospějí, zalévaly svět paprsky jako zářící svíčky, a aby je po způsobu nedbalých a nevědomých zvířat neposkvrňovaly tělesné žádosti a vášně, ale aby namísto toho upínaly svá srdce k tomu, aby dospěly k věčné cti a osvojovaly si všechny dokonalosti lidstva.“
(Bahá’u’lláh)